Akcja Inkubacja

Klient: 

Ministerstwo Rozwoju

Realizowany przez nas od 1 sierpnia 2016 r. w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje Społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt "Akcja Inkubacja" potrwa do 31 sierpnia 2018 r. Jego celem nadrzędnym jest pobudzenie aktywności podmiotów i osób z różnych sektorów oraz ich wspieranie w poszukiwaniu, rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań (innowacji społecznych) na rzecz przechodzenia młodych ludzi z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Pomysły na innowacyjne rozwiązania, narzędzia, metody mogą dotyczyć jednego z czterech obszarów:

  • zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie edukacji formalnej: innowacje w tym obszarze powinny przeciwdziałać problemowi bezrobocia wśród absolwentów, długotrwałego poszukiwania pierwszej pracy, pułapce „niezatrudnialności”, pracy poniżej kwalifikacji wśród absolwentów;
  • kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie w zakładaniu działalności gospodarczej: innowacje w tym obszarze powinny odpowiadać na problem niskiego odsetka osób młodych prowadzących działalność gospodarczą, braku wiedzy, wiary oraz możliwości rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności;
  • wspieranie i zachęcanie kobiet, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, do kształcenia zawodowego: innowacje w tym obszarze powinny przeciwdziałać pułapce „gorszego” wykształcenia, odpowiadać na problem niskiego odsetka osób wybierających kształcenie zawodowe w szczególności wśród kobiet;
  • wdrożenie rozwiązań umożliwiających współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami: innowacje w tym obszarze powinny przeciwdziałać problemowi braku wystarczającej współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami a przedsiębiorcami w szczególności na rynku lokalnym, absolwentów „z dyplomem bez kwalifikacji” niedopasowanych do oczekiwań rynku pracy.
Rozwinięte w ramach programu innowacje społeczne służyć mają przede wszystkim ludziom młodym, narażonym na mnóstwo niebezpiecznych pułapek po wejściu na rynek pracy – pułapki wyższego, niższego czy wreszcie gorszego wykształcenia, pułapki trwałego braku zatrudnienia czy „śmieciowej pracy”. Odbiorcami innowacji będą zatem uczniowie szkół średnich, wyższych i wieczorowych, absolwenci pozostający poza rynkiem pracy, chcący podnieść kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się czy wreszcie pracujący poniżej swoich kwalifikacji.
 
W przypadku programu „Akcja Inkubacja” istnieje jeszcze grupa tak zwanych „użytkowników wsparcia”, czyli te podmioty lub osoby, które mogą skorzystać z wypracowanych innowacyjnych rozwiązań w codziennej praktyce na rzecz edukacji bądź aktywizacji zawodowej młodych z pokolenia „Z”. Przedstawiciele biznesu lub świata akademickiego, przygotowujący absolwentów do pełnienia ról zawodowych, na co dzień pracujący z młodzieżą i zajmujący się aktywizacją, doradztwem czy poradnictwem zawodowym. To właśnie z użytkownikami wsparcia innowator społeczny będzie testował swój pomysł w fazie próbnej.

Proces inkubowania innowacji społecznych to rodzaj wsparcia zalążków nowych pomysłów, ich dopracowywanie i rozwijanie, testowanie, a w końcu upowszechnianie wśród społeczeństwa czy nawet włączanie do polityki. W ramach projektu grantowego innowatorom społecznym (czyli pomysłodawcom) udzielone zostanie kompleksowe wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe. Uczestnicy, których pomysł przejdzie do etapu testowania, otrzymają grant w wysokości od 5000 do 80 000 złotych na wdrożenie innowacji społecznej w wybranym środowisku.

Załączniki: