Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Klient: 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Opracowany przez nas na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego raport pt. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu” zebrał aktualne informacje na temat poziomu wykorzystania ICT w mazowieckich przedsiębiorstwach i przez mieszkańców regionu, potencjału regionu w tym zakresie oraz wskazania dalszych kierunków rozwoju.

Zakres publikacji obejmował zagadnienia takie jak stan infrastruktury telekomunikacyjnej w województwie mazowieckim, dostęp do internetu szerokopasmowego, dostępność internetu wśród mieszkańców województwa oraz przedsiębiorców, poziom wykorzystania ICT w mazowieckich przedsiębiorstwach, analiza potencjału regionu, inteligentne systemy zarządzania oraz e-usług czy wreszcie rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu.

Wyniki badania, jako materiał pomocniczy, posłużyły Samorządowi do stworzenia dokumentów operacyjnych szczebla regionalnego. Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.