Aktualności

Analiza dotycząca funkcjonowania podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zgromadzona wiedza zostanie wykorzystana do oceny stopnia gotowości badanego podmiotu do pełnienia więcej

Blog

Polska firma rozdzieli granty norweskie

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współ więcej

PL/ EN

Ewaluacja

Opracowujemy niezależne opinie, które pozwalają na ocenę prawidłowości, adekwatności i efektywności podjętych działań i zastosowanie skutecznych środków naprawczych w przypadku zdiagnozowania problemów. Specjalizujemy się w ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych i unijnych na każdym etapie realizacji. Przygotowujemy ewaluacje ex-ante, on-going, mid-term oraz ex-post.

Studium przypadku

 1. 1

  Tytuł projektu:

  2014-2020 JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) Evaluation Study for Nine Polish Regions – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich

 2. 2

  Klient:

  Europejski Bank Inwestycyjny

 3. 3

  Cel:

  wspieranie polskich Instytucji Zarządzających w określaniu strategii inwestycyjnych i planów działania w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach wsparcia rozwoju miast i rewitalizacji w latach 2014-2020; w perspektywie dotychczasowej alokacji programu JESSICA w Polsce 256 mln EUR

 1. 4

  Efekty:

  • ocena popytu na instrumenty finansowe ("FIS") w celu wspierania polityki miejskiej i terytorialnej w okresie programowania 2014-2020 oraz potencjalnych projektów miejskich

  • ocena instrumentów finansowych pod kątem przyśpieszenia inwestycji w zrównoważone projekty rozwoju obszarów miejskich

  • ocena możliwości łączenia instrumentów finansowych dla projektów rozwoju obszarów miejskich oraz innych form wsparcia finansowego (w tym EFS i EFRR), w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych ("ITI") i działań wspierających rozwój kierowany przez lokalną społeczność ("CLLD")

Nasze usługi:

 • ewaluacja etapami
  • Ex-ante
  • On-going
  • Mid-term
  • Ex-post
 • projekty publiczne i unijne
  • Ewaluacja projektów współfinansowanych ze środków publicznych
  • Projektów unijnych
  • Programów Unii Europejskiej
 • dobór metod badawczych
  • Indywidualnie dobrana metodologia badawcza
 • analizy eksperckie
  • Programów
  • Branż
  • Rynków
 • diagnoza i ocena adekwatności działań
  • Ocena adekwatności
  • Rekomendacje
 • wsparcie merytoryczne
  • Działań ewaluacyjnych przeprowadzanych w firmach
  • Wsparcie eksperckie