„Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” – pierwsza edycja badania dla PARP

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęliśmy projekt, którego efektem ma być diagnoza stanu innowacyjności przedsiębiorców w naszym kraju. Realizowane wspólnie z firmą Indicator zamówienie stanowi element działań związanych z prowadzeniem monitoringu Narodowego Systemu Innowacji (NSI) w ramach projektu pozakonkursowego „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB” (poddziałanie 2.4.1 POIR).

Badanie ma charakter cykliczny –  jego trzy edycje pozwolą na obserwację zmian stanu innowacyjności i czynników go kształtujących w ciągu trzech najbliższych lat. Projekt pozwoli również na pomiar poziomu dojrzałości innowacyjnej polskich przedsiębiorstw za pomocą syntetycznego wskaźnika dojrzałości innowacyjnej.

Szczegółowe cele „Monitoringu…” są następujące:

  • określenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw;
  • określenie stopnia dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstw;
  • określenie stosowanych modeli biznesowych, w tym współpracy przedsiębiorstw innowacyjnych;
  • określenie powiązań między przedsiębiorstwami (w tzw. łańcuchu dostaw) w zakresie działalności innowacyjnej;
  • określenie roli różnych źródeł finansowania dla działalności innowacyjnej;
  • zidentyfikowanie barier związanych z rozwojem działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
  • określenie wewnętrznych determinant potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw;
  • zidentyfikowanie planów w zakresie rozwoju i działań innowacyjnych badanych przedsiębiorstw;
  • ocena wpływu zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczo-kulturowych, trendów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw.