Erasmus+: analiza wykorzystania środków przez polskich beneficjentów

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju realizujemy projekt, którego celem jest opracowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań instytucjonalnych oraz operacyjnych ograniczających negatywne trendy dotyczące udziału polskich partnerów w centralnie zarządzanych akcjach programu Erasmus+.

Analiza podzielona zostanie na dwie części: badanie polskich wnioskodawców i badanie benchmarkingowe. W ramach tego pierwszego ocenimy udział beneficjentów oraz zdiagnozujemy mocne i słabe strony – zarówno wnioskodawców, jak i całego systemu instytucjonalnego i operacyjnego, w tym wsparcia dla wnioskodawców udzielanego przez Agencję Narodową FRSE. W wyniku badania benchmarkingowego zidentyfikujemy dobre praktyki podmiotów zagranicznych – wnioskodawców i agencji narodowych krajów o największym udziale w programie Erasmus+.

Na podstawie obydwu badań powstaną rekomendacje, które pozwolą na podniesienie całościowego udziału polskich podmiotów w programie.