Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów NCBR

Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęliśmy projekt, którego głównym celem jest dostarczenie informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów programów realizowanych przez NCBiR, wspierających działalność badawczo-rozwojową (programy Inicjatywa Technologiczna, Projekty Badawcze Rozwojowe, GEKON, IniTech) oraz ułatwiających komercjalizację (GoGlobal.Pl, Kreator Innowacyjności, Patent Plus, KADTECH). W ramach przedsięwzięcia podsumowane zostaną efekty wspartych projektów.

W efekcie badania zrealizowane zostaną również dodatkowe cele szczegółowe:

  • weryfikacja logiki interwencji z perspektywy osiągniętych rezultatów;
  • ocena czy udzielana pomoc przyczynia się (bezpośrednio lub pośrednio) do osiągnięcia celów, dla których została przekazana;
  • ocena czy pomoc wywołuje efekt zachęty tj. zmienia zachowanie beneficjentów.