Ocena postępu wdrażania IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Ecorys Polska wykona ewaluację postępu wdrażania IX OP PO IiŚ 2014-2020. Badanie zakłada przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla IX OP PO IiŚ 2014-2020, ze specjalnym uwzględnieniem zobowiązań w zakresie ram wykonania. Dodatkowo, nastąpi ocena wkładu IX OP Programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (Strategii Europa 2020).

W toku badania Ecorys Polska dokona oceny, na ile skuteczne są dotychczasowe działania wdrożeniowe (w aspekcie rzeczowym i finansowym) w osiąganiu celów określonych w ramach IX OP PO IiŚ 2014-2020. Zweryfikowana zostanie również siła stopnia powiązania działań wdrożeniowych oraz osiąganych dzięki nim i planowanych do osiągnięcia rezultatów dla realizacji unijnych i krajowych priorytetów rozwojowych.

W ramach ewaluacji przewidziano zastosowanie szerokiego katalogu ilościowych oraz jakościowych metod i technik badawczych.