Aktualności

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment: the announcement of the shortlist postponed

Due to the prolonged time of selection process for submitted applications to the EEA and Norway Gran więcej

Blog

Polska firma rozdzieli granty norweskie

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współ więcej

PL/ EN

Zespoły

Policy & Research

Dział Policy & Research odpowiada za opracowywanie badań, analiz i ewaluacji oraz doradztwo strategiczne dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego. Oferuje analizy, które stanowią podstawę decyzji zarządczych i biznesowych. Zespół Policy & Research dba o to, by wykonywane ekspertyzy uwzględniały najnowsze trendy badawcze i konsultingowe. Konsultanci wykorzystują szeroką paletę technik badawczych i analitycznych oraz przeszło osiemdziesięcioletnie doświadczenie grupy ECORYS.

Dział Policy & Research specjalizuje się w ewaluacji programów i projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym unijnych. Opracowuje niezależne ewaluacje, które pozwalają na ocenę skuteczności, adekwatności i efektywności podjętych działań oraz zastosowanie skutecznych środków naprawczych w przypadku zdiagnozowania problemów. Pracownicy Działu współpracują z szerokim gronem niezależnych specjalistów, w tym ekspertów akademickich i naukowych (PAN, UW, SGH). Dział Policy & Research wykonuje także strategie rozwoju zarówno na poziomie województw jak i mniejszych jednostek terytorialnych

Programme & Project Management

Dział Programme & Project Management specjalizuje się we wdrażaniu schematów grantowych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych oraz zarządzaniu projektami europejskimi. Zespół odpowiadał m.in. za wdrożenie Funduszu Kapitału Początkowego oraz Funduszy dla Organizacji Pozarządowych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zespół działu Programme & Project Management ma bogate doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych i z komponentem międzynarodowym. Specjalizuje się w tematyce związanej z edukacją, rynkiem pracy oraz ekonomią społeczną – zainicjował ponadto „Politykę innowacji”, czyli fakultet dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzony przez najlepszych ekspertów w dziedzinie innowacji.

Dział Programme & Project Management tworzy partnerstwa z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi, kierując się potrzebami adresatów działań, a także efektywnością realizowanych przedsięwzięć.

Do zakresu usług świadczonych przez dział Programme & Project Management należy:

- opracowywanie i wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
- kompleksowa realizacja projektów szkoleniowo-doradczych
- zarządzanie programami regrantingu oraz projektami dofinansowanymi ze środków europejskich
- realizacja audytów i kontroli projektów dofinansowanych ze środków europejskich

Działem Programme & Project Management kieruje Sylwia Woźnica, w firmie ECORYS Polska od roku 2006. Wcześniej pracowała na stanowisku specjalistki ds. finansów w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego EOG i NMF. Od 2011 roku pełniła funkcję menedżera finansowego w ramach Grantu Blokowego SPPW. Bardzo dobrze zna procedury programów finansowanych z EOG i NMF oraz SPPW. Ma ponad 6-letnie doświadczenie we wdrażaniu schematów grantowych finansowanych z różnych źródeł (UE, EOG i NMF, SPPW, donatorzy prywatni).

Wybrani Klienci:

- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
- Centrum Projektów Europejskich
- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
- Urząd Miasta Lublin
- Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
- Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
- Województwo Warmińsko-Mazurskie
- Instytut Morski w Gdańsku

Communications Department

ECORYS Polska ma wieloletnie doświadczenie w realizacji kompleksowych usług w zakresie komunikacji, w tym produkcji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Dział Communications Department tworzą wykwalifikowani eksperci z doświadczeniem w projektowaniu i realizacji wielonarzędziowych kampanii społecznych oraz promocyjnych, dysponujący wiedzą teoretyczną oraz doświadczeniem w obszarze reklamy off- i online, mediów społecznościowych czy public relations. Do silnych kompetencji działu należy jednocześnie kreacja i obsługa wydarzeń marketingowych, motywacyjnych czy integracyjnych.

Współpraca z niezależnymi domami mediowymi, agencjami kreatywnymi oraz instytucjami badawczymi umożliwia działowi przeprowadzenie kampanii każdego typu i dla dowolnego segmentu rynku. Jego przewagę stanowi dobra, sprawdzona w codziennej współpracy, znajomość sektora kultury, dla którego realizowane są projekty aktywizujące, wspierające rozwój i dotykające sfery zarządzania kulturą.

Dla członków zespołu Communications Department szczególnie istotne są doświadczenia w przygotowywaniu programów i projektów z sektora publicznego. Dysponują oni bogatą wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do realizacji kampanii społecznych współfinansowanych ze środków unijnych, również w ramach mechanizmu WPR.

Do zakresu usług świadczonych przez dział Communications Department należą:

- przygotowywanie strategii kampanii społecznych i promocyjnych, ich realizacja i monitoring
- kompleksowa realizacja zarówno wydarzeń edukacyjnych (konferencje naukowe, kongresy, seminaria, projekty kulturalne i artystyczne), jak i komercyjnych (eventy promocyjne, prosprzedażowe, rozrywkowe)
- przeprowadzanie audytów komunikacyjnych
- doradztwo na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie strategii i działań CSR
- doradztwo w zakresie opracowywania SIWZ i zapytań ofertowych dotyczących szeroko rozumianych usług komunikacyjnych
- wsparcie sektora kreatywnego w pozyskiwaniu środków na realizację wydarzeń i projektów kulturalnych

Działem Communications Department kieruje Kamila Polkowska – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek prawo administracyjne, samorząd terytorialny i rozwój lokalny. Posiada ponad dziewięcioletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii promocyjnych dla klientów publicznych, realizacji kampanii promocyjnych, media i public relations, organizowaniu szkoleń i konferencji, wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, integracyjnych, motywacyjnych czy planowaniu mediów. Oprócz doświadczenia w przygotowywaniu programów i projektów z sektora publicznego, dysponuje wiedzą i doświadczeniem w obszarze reklamy off- i online oraz mediów społecznościowych.

Wybrani Klienci:

- Agencja Rynku Rolnego
- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
- Polska Izba Mleka
- Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Urząd Miasta Poznania
- Europejski Fundusz Leasingowy SA

International Development Division

Dział International Development Division zapewnia wsparcie i doradztwo na rzecz państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów kandydujących oraz rozwijających się – jego głównym celem jest promowanie polskich i europejskich najlepszych praktyk w zakresie rozwoju. Dział specjalizuje się w e-biznesie, e-zarządzaniu, implementacji technologii ICT, edukacji, reformach administracji publicznej, a także rozwoju regionalnym i wsparciu obszarów wiejskich.

Zespół International Development Division stale współpracuje z jednostkami administracji publicznej i samorządowej, władzami centralnymi i samorządowymi, a także z organizacjami pozarządowymi i firmami prywatnymi, promując ich doświadczenia i osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym. Jego członkowie legitymują się wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z europejskich źródeł publicznych – w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 firma ECORYS Polska wykonała ich ponad 300.

Dział International Development Division może pochwalić się realizacją projektów m.in. w Chorwacji, na Ukrainie, Białorusi, w Albanii, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, a także na obszarze innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej.

Do zakresu usług świadczonych przez dział International Development Division należy:

- pomoc techniczna
- kompleksowe zarządzanie grantami organizacji międzynarodowych
- przeprowadzanie projektów monitoringowo-szkoleniowych dla zagranicznych instytucji rządowych
- wspieranie rozwoju e-zarządzania i konkurencyjności e-biznesu (kooperacja z instytucjami rządowymi, seminaria, warsztaty, konferencje)
- przygotowywanie badań i analiz porównawczych w państwach europejskich (zaangażowanie rozległej sieci instytucji oraz ekspertów z różnych krajów)

Wybrani Klienci:

- Bank Światowy
- Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej
- Delegatura Unii Europejskiej na Białorusi
- Delegatura Unii Europejskiej w Azerbejdżanie
- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
- Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego CEDEFOP
- Krajowa Agencja Administracji Fiskalnej NAFA w Rumunii
- Ministerstwo Finansów w Albanii

Finance and Administration

Dział Finance and Administration odpowiada za całość zagadnień związanych z księgowością i finansami spółki. Zespół posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych, dzięki czemu zapewnia stabilność projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym wieloletnich programów regrantingowych.

Dział składa się z dwóch zespołów: finansów i administracji.

Zespół finansów odpowiedzialny jest za wszystkie operacje finansowe firmy. Zapewnia płynność finansową i sprawuje nadzór nad wydatkami i przychodami. Wskazuje potencjalne zagrożenia i stara się je eliminować. Ma zasadniczy wpływ na terminowość i prawidłowość operacji finansowych w firmie. Na podstawie analiz wskazuje najlepsze kierunki rozwoju, motywuje pracowników oraz określa cele, wskazując równocześnie najlepsze drogi do ich osiągnięcia. Zespół odpowiada również za politykę kadrową.

Zespół administracji tworzy jak najlepsze warunki zatrudnienia dla wszystkich pracowników oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie biura. Czuwa nad sprawnym przepływem informacji oraz obiegiem dokumentów. Wytycza procedury usprawniające funkcjonowanie biura oraz koordynuje ich wdrażanie. Zapewniamy zaplecze techniczne, które daje wszystkim pracownikom poczucie komfortu przy rozwiązywaniu bieżących problemów administracyjno-informatycznych.

International Research Team

International Research Team zajmuje się planowaniem i realizacją badań i ewaluacji dla instytucji europejskich (Komisja Europejska – DG EMPL, DG EAC, DG Home, Parlament Europejski i agendy), międzynarodowych (ONZ i jego agendy, OECD, inni donorzy) i krajowych. Tematyka wdrażanych przez nas projektów rozciąga się od rynku pracy, migracji, włączenia społecznego (w tym w szczególności równość płci, prawa dziecka, prawa mniejszości), edukacji, dobrego rządzenia (good governance), w tym społeczeństwa obywatelskiego, po zdrowie publiczne. Zajmujemy się monitoringiem i ewaluacją (M&E) projektów badawczych, rozwojowych, komunikacyjnych i grantowych oraz badaniami eksploracyjnymi. Zakres geograficzny realizowanych projektów obejmuje obszar UE, kraje sąsiadujące z UE oraz regiony i kraje rozwijające się w innych częściach globu.